Barnehage

Fagteamet for barnehager har fokus på de minste barnas behov i barnehagen, og tilbyr tjenestestøtte og opplæring for ansatte i barnehagene i temaer som har betydning for småbarns psykiske helse.

Opplæringstilbud

Vi tilbyr både 1- 3 dagers kurs, seminarer og konferanser i tillegg til videreutdanninger som går over flere semestre. Kompetanseoverføring og opplæring skjer gjennom nær kontakt med praksisfeltet. Vi gir opplæring i bruk og implementering av kartleggingsverktøy og metoder, i tillegg til kurs som har fokus på kunnskapsheving innenfor ulike temaer knyttet til sped- og småbarns psykiske helse.

Se alle våre opplæringstilbud

Forskning

Kunnskap fra forskning er et viktig grunnlag for kvalitetssikring av tjenestene som gis sped- og småbarn og deres familier. Vårt mål er å bidra med kunnskap om utsatte sped- og småbarn og deres familier til praksisfeltet gjennom forskning av høy internasjonal kvalitet. Vår forskning fokuserer derfor på tidlig identifisering og hjelpe- og behandlingstiltak til utsatte grupper og på prospektive, longitudinelle studier av sped- og småbarn med fokus på anvendt klinisk forskning.

Se alle våre forskningsprosjekter

Tjenesteutvikling

Spedbarnsnettverket driver tjenesteutvikling i form av kunnskapsformidling, undervisning og opplæring som forankres hos tjenesteledere og som er tilpasset arbeidsstedets rutiner og rammer. Ved å gi veiledning og tett oppfølging over tid ønsker vi å sikre kvaliteten på arbeidet når nye metoder og verktøy tas i bruk. Det pågår i dag flere prosjekter hvor forskning, kunnskapsformidling, opplæring og veiledning er organisert med tanke på å heve kvaliteten i tjenestene.

Les mer

 

Team for barnehager

Team for barnehager består av syv personer og ledes av Psykologspesialist/PhD Elisabet Solheim. Du kan lese mer om hver enkelts kompetanse ved å klikke på navnet deres.

Elisabet Solheim

Psykologspesialist/PhD

Elisabet er spesialist i klinisk psykologi og har en PhD i psykologi fra NTNU.  Faglig hovedinteresse er utviklingspsykologi med hovedvekt på tilknytning, emosjonsregulering og sosial kompetanse. Hennes doktorgradsarbeid inngikk som en del av studien Tidlig trygg i Trondheim og undersøkte  barnehagens betydning for barns utvikling, med vekt på voksen-barn relasjonen. 

Som psykolog har Elisabet erfaring fra familievern og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Siden 2012 har hun jobbet som bydelspsykolog i et lavterskel psykisk helsetilbud i Grünerløkka bydel, hvor hun har et tett samarbeid med helsesøstre og jordmødre. Hun er sertifisert COS-P veileder og har drevet foreldregrupper siden 2012.

Elisabet har bred erfaring fra formidling i form av bokkapitler, fagdager og veiledning; både til psykologstudenter ved NTNU, ansatte i de kommunale helsetjenestene og barnehageansatte.  Ved RBUP Øst og Sør arbeider hun med forebyggende og kommunale prosjekter. Utvikling av et enda bedre barnehagetilbud inngår som en viktig del av dette arbeidet.                         

Se Elisabets prosjekter, artikler og publikasjoner.

 

I tillegg består fagteam for barnehager av:

 

Navn Tittel
Ragnhild Onsøien Høgskolelektor /Koordinator undervisning Midt
Rakel Aasheim Greve Barnevernspedagog/ Koordinator undervisning Vest
Marit Bergum Hansen Avdelingsleder
May Britt Drugli Forsker
Turid Suzanne Berg-Nielsen Forsker
Charlotte Johannesen Kursholder
Kirsten Møller Pedersen Forsker

 

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook