Kommunale tjenester og forebygging

I denne seksjonen har forskerne som mål å arbeide tett sammen med kommunale ledere, skoler, barnehager, helsestasjoner/skolehelsetjenester, familiesentre og andre lavterskel tilbud og deres brukere for å evaluere virksomheter som kan påvirke barns psykiske helse herunder effekt av praksis, endrede rutiner, kunnskapsformidling, tiltak og intervensjoner.

Våre prioriterte områder

Hensikten er at praksis i tjenestene i størst mulig grad skal være basert på oppdatert vitenskapelig kunnskap om hva som gagner barns psykiske helse på kort og lang sikt.
Det arbeides bl.a. med:

 • Effektevaluering av RBUPs omfattende kunnskapsformidling til kommunale tjenesteytere i samarbeid med undervisningsavdelingen
 • Utprøving og kontrollering av lavterskel intervensjoner som vil være egnet i kommunale settinger utenfor spesialisthelsetjenesten
 • Teste forebyggende program for barns positive utvikling og psykiske helse.
 • Kvalitetssikring av verktøy til kartlegging av problemområder som kan brukes av tjenesteytere uten spesialistkompetanse innen barn og unges psykiske helse
 • Evaluere forutsetninger for god implementering
 • Utvikling av kunnskap om modeller for bedre koordinerte tjenester til barn og deres foreldre og evaluering av disse i praksis.

TIM-studien:
et lavterskeltiltak for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende barn.

Tidlig Intervensjon Mestrende barn (TIM) er et samarbeidsprosjekt mellom
RBUP Øst og Sør, RKBU Midt-Norge og RKBU Nord og er støttet av Norges Forskningsråd.
Prosjektleder er Simon Peter Neumer. Studien foregår ved 32 skoler i Bærum, Ski, Skedsmo, Melhus, Trondheim, Bodø og Tromsø.
Elever i tredje til sjette klasse har fått forespørsel om å være med, og i desember avslutter vi fjerde semester i studien. Pr i dag har 1520 barn fylt ut spørreskjema for å vurdere om de skal være med i studien. Så langt har 237 barn fått tiltaket Mestrende barn, mens 379 barn deltar i studien på kontrollskoler.
I tiltaket Mestrende barn møtes barna i grupper hvor de lærer mestringsstrategier for å takle stress og belastninger. Barnas foreldre møtes i egne grupper hvor de får innsikt i hva barna lærer og hvordan de kan støtte barna best mulig. Gruppene i forskningsstudien ledes av tilsammen 46 gruppeledere fra ulike tjenester (PPT, helsesøster, etc.).
Lærere og foresatte til disse barna har også svart på elektroniske spørreskjema, tusen takk til alle dere som bidrar!

Siste runde med rekruttering til studien blir våren 2016, og siste datainnsamling (1-års oppfølgingsundersøkelse) vil skje i mai 2017. Så snart innsamling av data er fullført, vil analysene starte slik at vi kan vurdere hvilken effekt dette tiltaket har hatt. Vi håper å presentere resultatene på en egen konferanse for samarbeidspartnere i skoler, skolehelsetjeneste, PPT og andre lavterskeltilbud våren 2017.

Hvorfor tiltak for engstelige og triste barn?
Engstelighet:

 • Det er vanlig at barn er engstelige, men når frykten begynner å styre hverdagen, kan det skape problemer.
 • Problemer med angst oppstår ofte tidlig, og kan utvikle seg til en angstlidelse.
 • Problemene går ofte ikke over av seg selv.
 • Det kan være forløper til andre plager.
 • Angst kan påvirke skoleprestasjoner, sosiale relasjoner og selvfølelse negativt.
Tristhet:
 • Det er vanlig at barn i perioder er triste, men selv få symptomer kan skape problemer for barnet i form av blant annet isolasjon og ensomhet.
 • Nedstemthet kan også utvikle seg til en depresjonslidelse.
 • Forekomsten øker, og starter i yngre alder enn tidligere.
 • Tidlig depressiv episode øker risiko for senere episoder.
 • Depresjon kan påvirke skoleprestasjoner og sosiale relasjoner negativt, og kan øke risikoen for andre problemer i ungdoms- årene.

 


 

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook