Tjenestestøtte

Vi samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsarbeid i tjenestene for barn og unge.

Kommuner og tjenester er ulikt organisert. Behov og budsjett varierer. Vi skreddersyr derfor aktiviteter og tiltak. Noen løp blir lange, andre blir korte.

 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr kompetanseheving innen temaer knyttet til barn og unges psykiske helse, helsefremmende tiltak og metoder, endrings- og kvalitetsarbeid, implementering og evalueringsmetodikk. 

Se også vår kurskalender

 

Vi hjelper med evalueringer som brukerundersøkelser, fokusgruppeintervjuer og prosessevalueringer. Ut fra behov og ressurser vurderes omfang og metode som er egnet. 

Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbedringsområder, teste ut tiltak og justere til resultatet blir som ønsket og forbedringen vedvarer. Kvalitetsforbedring kan handle om alt fra å justere de små tingene i hverdagen, til å teste ut mer innovative og nytenkende idéer og tjenester (Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring).

RBUP kan bidra i prosessen og være med dere og vurdere:

  • Er tiltakene virksomme?
  • Lykkes dere i arbeidet med målgruppen? Hvordan måles det?
  • Trenger dere hjelp til implementering?
  • Hvordan kan dere kvalitetssikre planer og arbeidsmetodikk?

 

Tjensteledere har ofte behov for støtte over lengre tid, og RBUP driver derfor flere læringsnettverk for å støtte fagutvikling i ulike tjenester. Nettverksarbeidet ledes av fagfolk ved RBUP som har god kjennskap til kvalitetsarbeid, kompetansebehov og veiledningsarbeid. 

Et eksempel på slik lederstøtte er nettverk for familiesentre.

Slik jobber vi

Sammen med beslutningstakere i tjenestene vurderer vi utfordringsbildet og aktuelle tiltak. Ved komplekse problemstillinger kan det være nødvendig med flere møtepunkter for å forstå utfordringsbildet godt og kunne skreddersy tiltak som følges over tid. 

IMG_2735

Hvem kan få tjenestestøtte?

RBUP samarbeider med tjenester for barn og unge i kommuner, barnevern og spesialisthelsetjenesten. Vi har et særskilt fokus på psykisk helse og livsmestring. For å sikre at vår støtte blir nyttig og effektiv, prioriteres tjenestestøtte til større enheter som alle helsestasjoner, alle barnehager, hele skolehelsetjenesten eller PPT i en kommune. Vi bidrar også inn i endringsprosesser for å forbedre samarbeid i og mellom ulike tjenester for barn og unge. For å lykkes med endring er det en fordel at samarbeidet forankres hos ledere og beslutningstakere i tjenestene.

Ditt prosjekt kan hjelpe andre

Utviklingsarbeidet vi gjør i skreddersydde prosjekter ønsker vi å bruke til å standardisere og utvikle løsninger som kan tilpasses og fungere godt også for andre tjenester.

Hva koster det?

Pris varierer ut fra type oppdrag og omfang - avhengig av kompleksitet og grad av hvor skreddersydd prosjektet er. Vi kan tilby inntil tre veiledningssamtaler vederlagsfritt som en del av en vurdering av tiltak og prosess. Våre opplæringsprogrammer har standardpris ut fra antall deltakere og omfang. Når vi står for undervisning og veiledning hos dere har dere ansvar for en del administrative oppgaver som å reservere egnet sted, servering, påmelding, deltakerliste, kontaktinfo og etc. 

Svartid

Vi svarer så raskt som mulig og senest innen to uker fra vi mottar henvendelsen.

Kontaktperson


Inntaksteam

Koordinator tjenestestøtte


919 11 943

inntaksteam@r-bup.no

Les mer om Reidunn

Slik har vi samarbeidet med andre

Ledernettverk for familiesentreLedernettverket for familiesentre er et regionalt nettverk for lederne ved disse sentrene og tilsvarende samorganiseringer av tjenester i kommunene. Hensikten er å gi lederne et samlingssted og nettverk for å utvikle lederrollen, samt å styrke de ulike sentrene.

Les mer

Kompetanse til barselavdelingenFra 2016 skjedde det noe med brukertilfredsheten ved barselavdelingen på Bærum sykehus. Foreldrene var plutselig mer fornøyde etter at barselavdelingen hadde begynt å ta i bruk metoden Newborn Behavioral Observation (NBO). RBUP Øst og Sør sto for opplæring og evaluering.

Les mer

Sammen om et forbedret barnevernKlemetsrudmodellen er den mest utbredte modellen som beskriver hva barnevernansatte skal gjøre i innledende arbeid med barn som har vært utsatt for, eller lever med vold i familien. Barneverntjenesten i Søndre Nordstrand har utviklet modellen og samarbeider nå med RBUP Øst og Sør om evaluering og forbedring.

Les mer

Ta kontakt for å diskutere din problemstilling med oss

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send