Spesialistutdanning

Vi gjør oppmerksom på at RBUPs spesialistutdanning er i endring og at vi arbeider med ny modell for spesialistutdanning. Informasjon om den nye modellen kommer i løpet av oktober/november 2017.

Vår nåværende spesialistutdanning gir klinisk kompetanse og bygger på praksiskunnskap, forskning og teori. RBUPs nåværende spesialistutdanning har tre hovedelementer:

  1. Forelesningsrekken Barn og unges psykiske helse med tilknyttede profesjonsspesifikke grupper for seks (syv) profesjoner
  2. Forelesningsrekke i "Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling".
  3. Psykoterapisekvensen med fordypningskurs i behandlingsarbeid i andre til femte semester.

Barn og unges psykiske helse

I forelesningsrekken "Barn og unges psykiske helse" rettes oppmerksomheten mot temaer som angår alt fagpersonell i det psykiske helsevernet for barn og unge, men som faggruppene kan ha ulikt ansvar for. Vi ønsker å skape et delt kunnskapsgrunnlag og begrepsapparat. Undervisningen i profesjonsgruppene er differensiert, og tar sikte på å videreutvikle kandidatens profesjonskompetanse.

Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling

Undervisningen i "Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling" har som mål å kvalifisere for reflektert samhandling med andre profesjonelle og med brukere av tjenestene, og å analysere og bidra til å overvinne samarbeidsvansker. Målet er å utdanne fagpersonell som gjennom samhandling bidrar til å utvikle og styrke barne- og ungetjenestene.

Psykoterapisekvensen

Psykoterapisekvensen kvalifiserer for selvstendig terapeutisk arbeid med psykiske helseproblemer hos barn og unge. I alle fordypningsprogrammer inngår arbeid med familier og nettverk i kompetansemålene.

Undervisningen

I all gruppeundervisning er det et premiss at kandidatene legger frem eget klinisk arbeid gjennom videobånd eller timereferater. Problemstillingene det kliniske materialet reiser blir belyst ved relevant empiri og teori. Prosessperspektiver og reflekterende prosesser vektlegges i alle deler av undervisningen. 

Det er månedlige samlinger à 3 dager. 

  • Undervisningen er som hovedregel organisert i to ulike økter pr. dag. 
  • Morgenøkten (9.00-11.45, 3 timer) inneholder fellesfaglige eller tverrfaglige forelesninger. 
  • Ettermiddagsøkten (12.30-15.30, 4 timer) inneholder gruppeundervisning (profesjonsgruppe eller fordypningsgruppe i behandlingsmetoder)

Presentasjon på den avsluttende kongressen er obligatorisk.

Studieledere  

Barnevernspedagogene: Heidi Frantzen
Leger: Melanie H. Ekholdt
Pedagoger: Marit Tørstad
Psykologer: Heidi Brautaset
Sosionomer: Merete Grasmo
Sykepleiere/Vernepleiere: Rune Tvedte

Brukerveiledning til spesialistutdanningen 2017-2019

Innlogging til Fronter for studenter

NY MODELL FOR SPESIALISTUTDANNINGEN

Mai 2017:
Ved RBUP arbeider vi nå med å finne ut hvordan fremtidens spesialistutdanning skal se ut. Informasjon om hva ny modell vil innebære, kommer i løpet av oktober/november 2017.

Vi vet at:
- RBUP skal tilby spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse
- Nåværende modell for spesialistutdanning avvikles
- Opptaket til kull 2017-219 er nå fullført, oppstartsdato var 4.januar 2017, 5 semestre (2,5 år).
- Målgruppene er barnevernspedagoger - leger - pedagoger - psykologer - sosionomer - sykepleiere - vernepleiere.
- Det skal være opptak i ny modell i 2018 og utdanningen skal være åpen for relevante yrkesgrupper og deltakere fra alle helseregioner
- Ny modell skal innebære en betydelig reduksjon fra dagens modell


Ved RBUP Øst og Sør har vi nedsatt en prosjektgruppe som har fått som mandat å utarbeide ny modell for spesialistutdanningen.
Prosjektgruppen består av:
Elin Kreyberg (seksjonsleder, prosjektleder, elin.kreyberg@r-bup.no), Kitty Dahl (psykolog/forsker), Merete Grasmo (studieleder, klinisk sosionom), Ingeborg Egebjerg (studieleder, psykolog spesialist) og Anne Kari Dersyd (seniorkonsulent).

Ta kontakt


Renate Stendal

Kurskoordinator


918 99 971

renate.stendal@r-bup.no

Les mer om Renate


Elin Kreyberg

Seksjonsleder


907 63 585

elin.kreyberg@r-bup.no

Les mer om Elin

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send