Ungdom, rusmiddelbruk og bytte av sex

- Grenseutprøving med hensyn til rus og seksualitet.

Foreleserne vil formidle ny forskning om tidens trender, risikofaktorer og forebygging av risikoatferd.

Kurs

Dato: 13.06.2017
13. juni 2017, kl. 9-15. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150 Fullt

Pris: Kr. 800,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 30.05.2017

For tenåringer er både rus og seksualitet knyttet til alderstypisk nysgjerrighet, og ungdomstida er høysesong for debut og utprøving. Samtidig er både rusmiddelbruk og seksuell aktivitet forbundet med risiko, og med sosiale normer som definerer hva som er akseptabel atferd – og hva som ikke er det.

Foreleserne på dette kurset vil formidle forskning, erfaringsbasert kunnskap og faglig refleksjon om disse temaene. De vil blant annet rette fokus mot blant annet trender, risikofaktorer og forebygging. En viktig målsetning er å gi fagfolk innsikt i kunnskapsstatus på de aktuelle områdene, som kan være viktig i møte med ungdom i en utfordrende livsfase.

PROGRAM

09.00 – 10.45: Ungdom, rus og risiko v/Hilde Pape
11.00 – 11.30: Erfaringsutveksling og diskusjon
11.30 – 12.15: Lunsj
12.15 – 15.00: Unge som bytter seksuelle tjenester – om seksuell kapital, gråsoner, utnyttelse og utforskning v/Ulla Bjørndahl
15.00: Avslutning

Du lærer om

  • gi fagfolk innsikt i kunnskapsstatus på de aktuelle områdene, som kan være viktig i møte med ungdom i en utfordrende livsfase.

Kursholdere

Hilde Pape er forsker med doktorgrad innen psykologi med ungdom og rus som spesialfelt. Pape ble fra 2004 ansatt som forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), som ble overført til Folkehelseinstituttet i 2016. Hun har også vært ansatt som forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), og hun har også vært tilknyttet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Pape har jobbet som forsker på rusfeltet i en årrekke, og har først og fremst vært opptatt av rusmiddelbruk i de brede lag av ungdomsbefolkningen. Alkoholpolitikk, rusforebygging og partnervold er andre temaer som hun er spesielt interessert i.

Ulla Bjørndahl er utdannet sosiolog og har jobbet som spesialkonsulent på Pro Sentret siden 2007. Pro Sentret er Oslo kommunes hjelpetilbud til personer som selger sex og et nasjonalt kompetansesenter på prostitusjonsfeltet. På Pro Sentret har Ulla både jobbet med prosjekter, kartlegging, undervisning, veiledning av hjelpeapparatet og foredragsvirksomhet. Siden 2011 har Ulla hatt ansvaret for Oslo kommune/Pro Sentret sitt opplæringsprogram om unge som bytter sex, selvbestemt seksualitet og forebygging av overgrep. I 2016 gjennomførte hun en kartlegging om erfaringer med unge som selger/bytter/kjøper sex blant ansatte i hjelpeapparatet i Oslo. Funnene fra undersøkelsen publiseres våren 2017 i rapporten «Sex som kapital. Om unge som bytter sex».

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, ansatte i skolen, Utekontakter, PPT, BUP, barneverntjenesten, familiesentre, psykisk helsetjeneste barn og unge, kommunepsykologer, familievernkontorene, fastlegene, utekontakter, SLT-team og frisklivsentraler. Kurset er relevant for alle som jobber med barn og unge og har individuelle samtaler med barn og unge.

Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Caroline Lund

Kurskoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Ellen Solstad Olavesen

Studieleder


922 50 763

eso@r-bup.no

Les mer om Ellen Solstad

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send