Jobb kunnskapsbasert

RBUPs fagressurser er utviklet for å gjøre det enklere for deg som jobber i tjenestene å finne oppsummert forskningsbasert kunnskap.

RBUP bidrar til kunnskapsbasert praksis i tjenestene gjennom kompetanseheving, utdanninger og formidlingsarbeid. Kunnskapsbasert praksis vil si å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerens ønsker og behov i en gitt situasjon. 

Kunnskapsressurser

Har du en travel hverdag og synes det kan være vanskelig å bruke tid til å finne fram til den beste tilgjengelige forskningsbaserte kunnskapen? Vi i RBUP ønsker å hjelpe deg og har derfor utviklet nettressursen IN SUM.

IN SUM er et ledd i RBUPs satsning på forskningsformidling og er en søkbar nettbasert database for oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Nettressursen drives i regi av RBUP på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir, og vårt felles mål er å øke kvalitet og innovasjon i tjenestene innen alle sentrale områder i arbeid med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Hva er oppsummert forskning? 

Oppsummert forskning er den forskningsbaserte kunnskapen vi vil anbefale at du oppsøker først, fordi det gir en samlet oversikt over forskningsresultater fra flere studier om samme problemstilling. Slik forskning kjennetegnes av at forfatterne har brukt en systematisk og åpen framgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere, og derfor vil du få tilgang til svært god og pålitelig forskningsbasert kunnskap.

Hvordan bruke IN SUM?

I IN SUM kan du søke enten ved å krysse av i en eller flere av kategoriene på forsiden, eller skrive inn et søkeord. Fra trefflisten kan du klikke deg videre inn på en systematisk oversikt du er spesielt interessert i, og finne et sammendrag, en lenke til selve oversikten og forskere i RBUP Øst og Sørs kvalitetsvurdering av den.

Målet med IN SUM

Hensikten er å bidra til kunnskapsbasert praksis i tjenestene ved å gjøre pålitelig, oppdatert og relevant oppsummert forskning tilgjengelig for klinikere, tjenesteledere og myndigheter. IN SUM skal være så oppdatert og omfattende at du kan være sikker på å finne alle systematiske oversikter i hele verden som handler om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Våre forskere har gått gjennom nesten 40.000 titler og over 4000 publikasjoner for å finne de 700 systematiske oversiktene som er lagt inn i databasen per i dag - og databasen utvides stadig.

IN SUM

Rutinemessig bruk av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge har blitt mer og mer vanlig i både 1.- og 2. linjen. 

RBUP har derfor utarbeidet en oversikt over kartleggingsverktøy som brukes i tjenestene for barn og ungdom. Her finner du også lenker til nettsider og informasjon om hva som kreves for å bruke de ulike verktøyene, samt vurdering av de ulike testene i det elektroniske tidskriftet PsykTestBarn. 

Oversikt over kartleggingsverktøy

PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom. Tidsskriftet er godkjent av Universitets- og høgskolerådets publiseringsutvalg som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

RBUP er ansvarlig for tidsskriftet og nettstedet i samarbeid med de regionale kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RKBU Vest). Vi bruker systematiske metoder for å finne forskningsbasert dokumentasjon og for å evaluere måleegenskapene.

Målet med PsykTestBarn er å publisere artikler for tester og kartleggingsverktøy som brukes i norsk praksis og forskning. 

PsykTestBarn

RBUP har et fagbibliotek for ansatte og studenter ved våre etter- og videreutdanninger. Biblioteket holder til i 4. etasje i RBUPs lokaler i Nydalen i Oslo og har også en egen nettside der studenter kan få hjelp til litteratursøk. Biblioteket hjelper deg med litteratur om barn og unges psykiske helse.

Biblioteket

På nettstedet helsestasjonstjenesten.no finner du kvalitessikret kunnskap om arbeid i helsestasjonen med sped- og småbarn og deres familier.

helsestasjonstjenesten

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send