Ny spesialistutdanning

RBUP Øst og Sør tilbyr ny modell for spesialistundervisning i barn og unges psykiske helse for seks profesjoner. Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert (erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap).

Utdanningen gir kompetanse innen utredning, diagnostikk og behandling, og innsikt i forebygging og rehabilitering av psykiske lidelser hos barn og unge. Brukermedvirkning er et gjennomgående tema i undervisningen og brukeres stemme inngår i kunnskapsformidlingen.

Målgruppe

Utdanningen er åpen for barnevernspedagoger, leger, pedagoger, psykologer, sosionomer og sykepleiere. Vernepleiere kan søke og vil eventuelt bli tilbudt plass i profesjonsgruppe for sykepleiere. RBUPs spesialistundervisning er åpen for søkere fra hele landet. Programmet er primært rettet mot spesialisthelsetjenesten, men også åpen for nøkkelpersonell med behandlingsansvar i andre tjenester. 

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 23. april 2018. Informasjon og lenke til påmelding kommer i uke 10. Undervisningen starter i september 2018.

Opptakskrav

Det er krav om mastergrad for å komme inn på studiet, men dette kravet kan fravikes dersom det er ledige plasser og den individuelle kompetansen vurderes å være tilstrekkelig. Alle deltakere må stå i veiledet klinisk arbeid (minst 50 prosent) parallelt med utdanningen. Arbeidsoppgavene må være i tråd med utdanningens progresjon og innhold.

Undervisning og veiledning

Spesialistundervisningen strekker seg over fem semestre og foregår på tre ulike læringsarenaer: på tjenestestedet i veiledet klinisk praksis, undervisning på RBUP og gjennom egenaktivitet mellom samlingene (arbeidskrav, litteraturstudier, e-læringsplattform). Alle deltakere må vise film av eget klinisk arbeid i respektive læringsgrupper.

Undervisningen organiseres i tre samlinger over tre dager i hvert semester. Samlingene starter onsdag kl. 10.15 og avsluttes fredag kl. 14.15. Oppmøte er obligatorisk.

Overordnete læringsmål

Spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse er primært rettet mot spesialisthelsetjenesten og skal bidra til at tjenesten har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sitt samfunnsoppdrag. Spesialistkompetanse omfatter først og fremst utredning, diagnostikk og behandling, og gir også særskilt innsikt i forebygging og rehabilitering av psykiske lidelser hos barn og unge fra 0-18 (25) år. Sentralt i dette er en integrert forståelse av den biopsykososiale modellen. RBUPs spesialistundervisning er tilpasset de respektive profesjoners samfunnsoppdrag og særlige kompetanse- og ansvarsområder.

Spesialistundervisingen ved RBUP skal bidra til spesialister som:

  • Forstår spesialistens og tjenestenes samfunnsoppdrag
  • Har grundig kjennskap til barns normalutvikling og hvilke faktorer som bidrar til god psykisk helse
  • Kan undersøke, utrede og vurdere komplekse psykiske helseutfordringer hos barn og unge, risiko, sårbarhet, beskyttelse og styrker. Har innsikt i årsakssammenhenger for psykopatologi og hvordan disse kommuniserer og samspiller med barnets omgivelser.
  • Har terapeutisk kompetanse. Kan planlegge, gjennomføre og evaluere terapeutisk endringsarbeid i direkte kontakt med barn og ungdom med komplekse psykiske helseutfordringer og deres familier så vel som i indirekte arbeid på ulike arenaer i samarbeid med andre
  • Har kunnskap om betydningen av tillit i den terapeutiske relasjonen. Har øvet inn gode kommunikative ferdigheter, kan motivere for endring og reparere alliansebrudd
  • Tilrettelegger for brukermedvirkning også når utfordringsbildet er komplekst og når samarbeidsalliansen utfordres
  • Kan reflektere over egen praksis og vurdere grenser for egen kompetanse. Har evne til å se og håndtere etiske dilemma i møte med barn og unge og deres familier
  • Har kompetanse til å samhandle med andre profesjoner, tjenester og etater og bidrar til at barn, unge og familier opplever et helhetlig hjelpetilbud
  • Kan veilede andre profesjonelle som ikke har spesialistkompetanse
  • Arbeider kunnskapsbasert. Kan vurdere og utnytte relevant, pålitelig, oppsummert og oppdatert forskningsbasert informasjon. Innhenter også brukerkunnskap og utnytter klinisk erfaring. Søker ny kunnskap og bidrar til kunnskapsutvikling innen sitt felt.

Profesjonsgrupper

Første og andre semester foregår det meste av undervisningen i profesjonsrene grupper. I profesjonsgruppene utvides og spisses den profesjonsspesifikke profilen i spesialistkompetansen mot feltet barn og unges psykiske helse. Klinisk-teoretisk integrasjon er en overordnet målsetting. Læringsmål, innhold og progresjon er tilpasset hver profesjonsgruppe i tråd med respektive krav til spesialistutdanning.
Barnevernspedagoger, sosionomer, sykepleiere og leger går totalt 125 timer i profesjonsgruppe fordelt over tre semestre. Pedagog-gruppen går over fire semestre og gir totalt 150 timer.  Psykolog-gruppen går over to semestre, totalt 100 timer.

Tverrfaglig undervisning

Alle fem semestre begynner og slutter med tverrfaglig undervisning i «Samarbeid, brukermedvirkning og samhandling», totalt 63 timer. I undervisningen retter vi fokus på spesialistens ansvar for å bidra til at barn, unge og familier opplever et helhetlig hjelpetilbud som utformes i samarbeid med dem. Det undervises blant annet i tjenestenes samfunnsoppdrag, lovverk og retningslinjer og fagetiske dilemma knyttet til brukermedvirkning, samarbeid og samhandling i særlig komplekse saker. Også denne undervisningen er praksis-nær og kunnskapsbasert. Målet er å utvide samarbeids- og samhandlingskompetansen ved at alle deltakere i kullet lærer sammen, om og av hverandre.

Valgfrie metodegrupper

I de tre siste semestrene går alle i valgfrie metodegrupper, totalt 125 timer. Disse gruppene er tverrfaglige, med unntak av for psykologer som ønsker metodeundervisningen godkjent av Norsk Psykologforening. For disse arrangeres et terapeutisk metodekurs kun for psykologer og leger.
 

Studieledere  

Barnevernspedagogene: Heidi Frantzen
Leger: Melanie H. Ekholdt
Pedagoger:
Psykologer: Heidi Brautaset
Sosionomer: Merete Grasmo
Sykepleiere/Vernepleiere: Rune Tvedte

Brukerveiledning til spesialistutdanningen 2017-2019

Innlogging til Fronter for studenter

RBUP er den eneste aktøren i markedet som tilbyr spesialisering til alle de store faggruppene i feltet. 

Vi representerer et unikt kompetansemiljø og har et aktivt forskningsmiljø. Våre undervisere er erfarne klinikere rekruttert fra profesjonene i feltet og med fordypningskompetanse innen de store terapeutiske metoderetningene i feltet. Undervisningsprogrammet ved RBUP utvikles, evalueres og drives i dette komplekse fagmiljøet og i dialog med tjenestene, brukerrepresentanter og andre kompetansemiljø som vi har et formalisert samarbeid med (RVTSer og RKBUene i andre helseregioner). 

RBUPs spesialistundervisning svarer på vårt samfunnsoppdrag om å bidra til kvalitetsutvikling i de offentlige tjenestene og å svare på tjenestenes behov. RBUP samarbeider med profesjonsforeninger om godkjenning av den nye spesialistutdanningen.

Ta kontakt


Renate Stendal

Kurskoordinator


918 99 971

renate.stendal@r-bup.no

Les mer om Renate


Elin Kreyberg

Seksjonsleder


907 63 585

elin.kreyberg@r-bup.no

Les mer om Elin

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send