Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: innvandrerelevers frafall i videregaende skole

Solveig Holen

Solveig Holen er forsker og leder Seksjon forskergruppe folkehelse og forebygging. Hun jobber blant annet med pilotprosjektet skolehelse.no.

Åse Sagatun

Åse Sagatun er forsker i Seksjon Forskergruppe folkehelse og forebygging, og jobber for tiden med flere utviklings/tjenestestøtte-prosjekter som i hovedsak omhandler tjenester til ungdom i førstelinjen.

Skal hjelpe barn i barnevernet med å mestre skolen

Forskningsprosjektet «Kunnskapsoverføring i Barnevernet (KOBA): Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» skal gi barnevernstjenestene anvendelig kunnskapsbasert kompetanse på å hjelpe barn og familier i barnevernet med skole.

Kunnskapsoverføring i barnevernet (KOBA)

Forskningsprosjektet «Kunnskapsoverføring i barnevernet (KOBA): Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» skal gi barnevernstjenestene anvendelig kunnskapsbasert kompetanse på å hjelpe barn og familier i barnevernet med å mestre skolen.

Skolehelse

I forskningsprosjektet «Skolehelse» utvikler og prøver forskerne ut et dialogverktøy for helsesøstre i skolehelsetjenesten til bruk i forbindelse med helsesamtalen på 8. trinn. Hensikten med verktøyet er at det skal hjelpe helsesøstre å jobbe i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten.

Barnehage og skole

RBUP arbeider for å styrke forebygging og bidra til fokus på psykisk helse og livsmestring i tjenestene for barn og unge. Vi bidrar gjennom tjenestestøtte, undervisning, kunnskapsformidling og forskning. Her har vi samlet vårt tilbud til deg som jobber i barnehage og skole.

Tidlig intervensjon - mestrende barn (TIM)

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn. Tiltaket er et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn.

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Ruster opp for de viktige samtalene

Mange som jobber med barn og unge synes det kan være vanskelig å ta opp bekymring med barna og foreldrene. RBUP Øst og Sør skal nå tilby utdanning i metoden «Å ta opp uro». Målet er å ruste opp skole- og barnehageansatte i å ta den viktige samtalen – før det blir den vanskelige samtalen.

Elin Kreyberg

Elin Kreyberg leder Seksjon for spesialistutdanning.

Organisasjon

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) arbeider for å styrke barn og unges psykiske helse gjennom å utvikle gode tjenester.

Nettverk ungdom

Nettverk ungdom er et regionalt forum for alle som jobber med ungdom i kommunale tjenester og frivillige organisasjoner. Målsettingen med nettverket er å tilby fagutøvere et samlingssted for å utvikle kompetanse, formidle forskning og dele erfaringer.

Anne Liv Askeland

Anne Liv Askeland er seniorrådgiver og forskningskoordinator i Forskergruppe folkehelse og forebygging, prosjektene Trygg før 3, Skolehelse.no og HEVD ("Hva er viktig for deg")

SPESIALRÅDGIVER

Avdeling kommunale tjenester bistår alle tjenester for barn/unge- og familier i kommunene, samt barnehager og skoler i deres kvalitets- og kompetanseutvikling. RBUPs overordnede formål er å være en tjeneste for tjenestene i nært samarbeid med de øvrige regionale kompetansesentrene. Til seksjon for utdanning førstelinjetjenester søker vi:

Spesialrådgiver 60 %

I avdeling spesialisthelsetjenester og statlig barnevern er målet å bidra til kunnskapsbasert praksis i disse tjenestene. Vi vil arbeide tett sammen med tjenestene for å bidra til at barn, unge og deres familier får kompetent og god hjelp. Seksjon Utdanning annenlinje har et særlig ansvar for utdanning og kompetansehevingstiltak rettet mot spesialisthelsetjenesten og andre annenlinjetjenester som arbeider for barn og unges oppvekstmiljø og psykiske helse.

Forskningsassistent og/eller datainnsamler til prosjekt KOBA

Forskergruppe folkehelse og forebygging arbeider inn mot kommunale barn- og ungetjenester. Stillingene som forskningsassistent og datainnsamler er knyttet til prosjektet «Kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» (KOBA). KOBA har som mål å hjelpe familier med barn i 1. -7. klasse som mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten med å mestre skolen bedre. Vi samarbeider med barneverntjenester i Oslo, Bærum og Drammen. Vi søker:

Henrik Rødsten Gilde

Henrik jobber som spesialrådgiver i Seksjon for tjenestestøtte og kurs.

Gina Hægland

Gina Hægland er studieleder for familieterapi i Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid

Mindfulness

Det å jobbe med mindfulness, oppmerksomt nærvær, handler om å trene oppmerksomheten sin ut ifra bestemte metoder. På RBUP tilbyr vi ulike kurs innen mindfulness for dere som jobber med barn og unge.