Organisasjon

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) arbeider for å styrke barn og unges psykiske helse gjennom å utvikle gode tjenester.

RBUP Øst og Sør er organisert som en stiftelse som også omfatter Regionalt ressurssenter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst).

RBUP Øst og Sør er et av fire regionsentre som forvaltes av Helsedirektoratet og Barne,- ungdoms,- og familiedirektoratet.

RBUP er organisert i to fagavdelinger i tillegg til en administrativ avdeling og direktørens stab. 

Avdeling kommunale tjenester for barn og unge

Avdelingens mål er å styrke kompetansen og kvaliteten i kommunale tjenester for barn og unge og deres familier. Gjennom kunnskapsbasert praksis, utdanning og forskning bidrar avdelingen til at tjenestene kan oppnå bedre resultater.

Avdeling spesialisthelsetjeneste og statlig barnevern

Avdelingens mål er at psykisk helsevern for barn og unge benytter de mest virksomme metodene for utredning og behandling av psykiske lidelser. Avdelingen skal arbeide tett sammen med tjenestene for å sikre forskningsbasert hjelp. 

RBUP_organisasjonskart_april_2017

 

Arild_Bjorndal_2016_nedlastbar

Direktør Arild Bjørndal: arild.bjorndal@r-bup.no

Informasjon om Arild Bjørndal.

Eyvind Elgesem_2016_nedlastbar

Assisterende direktør Eyvind Elgesem: eyvind.elgesem@r-bup.no 

Informasjon om Eyvind Elgesem.

Kaja_Kierulf_2016_nedlastbar

Avdelingsleder kommunale tjenester

Kaja Kierulf: kaja.kierulf@r-bup.no

Informasjon om Kaja Kierulf.

Synne_Engh-Hellesvik_2016_nedlastbar

Avdelingsleder spesialisthelsetjenester og statlig barnevern

Synne Engh-Hellesvik: synne@rbup.no

Informasjon om Synne Eng-Hellesvik.

Siri_Kjelstad_2016_nedlastbar

Økonomidirektør Siri Kjelstad: siri.kjelstad@r-bup.no 

Informasjon om Siri Kjelstad

 

Senterleder RVTS Øst Toril Araldsen: toril.araldsen@rvtsost.no

Informasjon om Toril Araldsen

Samfunnsoppdraget

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider for å fremme god psykisk helse hos barn og unge. Med andre ord skal RBUP være en tjeneste for tjenestene. RBUP skal bidra til å styrke kompetanse og kvalitet i tjenester for barn og unges psykiske helse i kommunene, spesialisthelsetjenesten og statlig barnevern. RBUPs oppgaver følges også av årlig tilskuddsbrev fra Helsdirektoratet og Barne,- ungdoms,- og familiedirektoratet.

Hvem er vi til for?

Målgruppene er ansatte og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, kommunalt barnevern, statlig barnevern og familievern, barnehager, skoler og myndigheter.

Vår rolle

Vi skal være en verdsatt, kunnskapsbasert og etterspurt utviklingspartner for tjenestene i arbeidet med stadig forbedring av kvaliteten i tjenestene i vår helseregion. Sammen med andre kompetansemiljø i regionen skal vi arbeide sammen med tjenestene, i tjenestene og med kvalitetsutvikling som umiddelbart mål. Gjennom utdanning og formidling skal vi bidra til å øke kunnskap og kompetanse blant dem som arbeider i tjenestene. Vi skal sammen med tjenestene drive forskning for forbedring. All vår virksomhet skal være tjenesteinnrettet og bidra til at tilbudet til sluttbrukerne forbedres kontinuerlig. Brukerkompetanse (barn og unges erfaringer og synspunkter) skal påvirke utformingen av RBUPs tjenester.

RBUP skal være en pådriver for samarbeid mellom regionsentrene, og med andre kunnskaps- og kompetansesentra. Vi skal – sammen med andre kunnskapsmiljøer – støtte myndighetenes og tjenesteeieres beslutninger om tjenestenes utforming og innhold. Vi skal arbeide med innholdet i førstelinjetjenesten og i spesialiserte tjenester, samt med samhandling i grenseflaten mellom dem. Vi skal være brobygger mellom forskning, praksis og utdanning, og dermed sikre kunnskapsbasert praksis og gode beslutninger i tjenestene. 

 

 

 

 

Styret

RBUP Øst og Sør ledes av et styre som består av ni medlemmer og fire varamedlemmer. Virketiden er fire år. Medlemmene representerer Helse- og omsorgsdepartementet, Universitetet i Oslo, Helse Sør-Øst RHF, Kommunenes interesseorganisasjon (KS), høgskolene i regionen, brukerorganisajonene og de ansatte. Styret skal bidra til samarbeid innen tjenesteområder som arbeider med barn og unges psykiske helse, og skal innad stimulere og bidra til debatt om faglige temaer og problemstillinger, samt gi råd om, og eventuelt ta initiativ til å iverksette nødvendige tiltak som bidrar til å realisere RBUPs formål. Styret behandler også andre saker av strategisk, prinsipiell eller stor betydning, og hvor avgjørelsesmyndighet ikke er delegert. 

• Kjell Ivar Iversen, Høgskolen i Lillehammer, styreleder
• Randi Talseth, Voksne for Barn, nestleder
• Evalill Bølstad Karevold, Universitetet i Oslo
• Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF
• Arne Rønning, landsstyret ADHD Norge og fylkeslaget Akershus ADHD Norge
• Vigdis Pedersen, pensjonist foreslått av Kommunenes Sentralforbund
• Marit Steigre, Vestre Viken HF
• Inger Line Wahl, RBUP Øst og Sør
• Kristin Martinsen, RBUP Øst og Sør

Regionalt råd

Regionalt råd er et rådgivende organ for styret og administrasjonen i RBUP. Medlemmene representerer brukerorganisasjonene, Helse Sør-Øst RHF (BUPene i regionen), Kommunnenes interesseorgansasjon (KS), kommuner i regionen, barnevernet og Fylkesmannen. Virketiden er fire år.


• Roy Madsen, Sørlandet sykehus HF, leder
• Anlaug Johre Kaasin, Sykehuset Telemark HF
• Solfrid Espegren, Sykehuset Vestfold HF
• Kristin Sørbrøden Breda, Vestre Viken HF
• Hanne Øverås, Sykehuset Innlandet HF
• Børge Marschhäuser, Akershus universitetssykehus HF
• Trude Fixdal, Oslo universitetssykehus HF
• Bjørn Dønheim, Sykehuset Østfold HF
• Anne Stine Meltzer, Lovisenberg diakonale sykehus
• Nina Grindheim, Voksne for barn
• Ingrid Bruun, Mental Helse Ungdom
• Christian Duelund Græm, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
• Gaute Skirbekk, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
• Gerd Andreassen, Kommunenes interesseorganisasjon
• Lene T. Hansen, Øvre Eiker kommune
• Kirsti Nilsen, Kristiansand kommune
• Gina Thorbjørnsen, Bamble kommune
• Agnethe Hinna Hovdenak, Mandal kommune
• Henning Tønnesson, Oslo kommune

 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send