Anne-Lise Knatten

Studieleder

alk@r-bup.no

482 74 854

Anne-Lise Knatten er studieleder og har ansvar for utvikling av kursrekker og dagskurs til kommunale tjenester, hvor også spesialisthelsetjenesten og andre som jobber med barn og unges psykiske helse er velkomne.

Kompetanse

Anne-Lise har kompetanse innen familiestøttende arbeid, psykisk helsearbeid i kommunen, tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid, og forebyggende og helsefremmende arbeid. Hun har vært ansatt i RBUP siden 2007 og har mange års erfaring som individualterapeut. Anne-Lise har også jobbet i familieverntjenesten i flere år. I Bufdir var hun fagansvarlig for utviklingen av Godt samliv som er et parkurs for førstegangsforeldre. Anne-Lise jobber i seksjonen Utdannings førstelinjetjenester og er særlig opptatt av familien som viktig forebyggende enhet, og av at all hjelp gis godt koordinert fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Fagbakgrunn

Anne-Lise er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo (2008). Hun er klinisk spesialist med fordypning samfunnspsykologi.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send