Hanne Holme

Seksjonsleder

hho@r-bup.no

906 26 690

Hanne jobber i seksjonen Utdanning sped- og småbarn og er særlig opptatt av endringsarbeid i tjenestene som retter seg mot de minste barna og deres familier.

Kompetanse

Hanne har kompetanse på sped- og småbarns psykiske helse, implementering og kvalitetsforbedrende tiltak, tidlig intervensjon, utviklingsstøttende tiltak, familiestøttende arbeid, psykisk helsearbeid i kommunen, tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid, og helsefremmende og forebyggende arbeid. Hanne har tidligere jobbet som sykepleier på Klinikk Legevakten og vært med på å bygge opp Europeiske Reiseforsikrings alarmsentral. Etter helsesøsterutdanningen jobbet hun i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Kongsvinger kommune, der hun var ansvarlig for pilotutprøving av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets satsing på gratis samlivskurs til alle førstegangsforeldre (Godt samliv). Senere var Hanne engasjert i kurslederopplæring i regi av BUFetat Midt-Norge og Nord-Norge. Hun har også jobbet som fagansvarlig forebyggende helsearbeid på Familiens hus i Nes kommune før hun begynte i RBUP i 2007. 

Hanne jobber i seksjonen Utdanning sped- og småbarn og er særlig opptatt av endringsarbeid i tjenestene som retter seg mot de minste barna og deres familier, slik at disse tjenestene kan fremme kvalitativt gode og utviklingsstøttende miljøer fra fosterliv til skolestart, og der omsorgsgiver alltid inviteres med som en likeverdig partner.

Fagbakgrunn

Hanne er utdannet helsesøster, med videreutdanning i folkehelsevitenskap.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send