Hanne Holme

Hanne Holme

Seksjonsleder

hho@r-bup.no

906 26 690

Kompetanse:
Undervisning

Sped- og småbarns psykiske helse, implementering og kvalitetsforbedrende tiltak, tidlig intervensjon, utviklingsstøttende tiltak, familiestøttende arbeid, psykisk helsearbeid i kommunen, tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid.

Om meg

Prosjekter

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Jeg er særlig opptatt av endringsarbeid i tjenestene som retter seg mot de minste barna og deres familier, slik at disse tjenestene kan fremme kvalitativt gode og utviklingsstøttende miljøer fra fosterliv til skolestart, og der omsorgsgiver alltid inviteres med som en likeverdig partner.

Jeg er utdannet helsesøster, med videreutdanning i folkehelsevitenskap. Jobber som seksjonsleder i Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Jeg har tidligere jobbet som sykepleier på Klinikk Legevakten og vært med på å bygge opp Europeiske Reiseforsikrings alarmsentral. Etter helsesøsterutdanningen jobbet jeg i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Kongsvinger kommune, der jeg var ansvarlig for pilotutprøving av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets satsing på gratis samlivskurs til alle førstegangsforeldre (Godt samliv). Senere var jeg engasjert i kurslederopplæring i regi av BUFetat Midt-Norge og Nord-Norge. Jeg har også jobbet som fagansvarlig forebyggende helsearbeid på Familiens hus i Nes kommune før jeg begynte i RBUP og Spedbarnsnettverket i 2007. I dag jobber jeg hovedsakelig med Spedbarnsnettverkets undervisnings- og opplæringstilbud, tjenestestøtte og jeg leder Spedbarnsnettverkets fagteam for kommunehelsetjenesten.

  

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send