Ledernettverk for familiesentre/Familiens hus

Ledernettverket er opprettet etter ønske fra familiesentrene/Familiens hus. Det skal være et samlingssted og nettverk for å utvikle lederrollen og styrke sentrene.

 

Ledernettverk for familiesentre/Familiens hus, 12. september 2016

Tema: Samarbeid med fastlegen i det forebyggende og oppfølgende arbeidet med familier 

Vi har invitert fastlege Krister Mostrøm til å innlede om egne erfaringer som fastlege, om rollen og oppgavene i det forebyggende og oppfølgende arbeidet med familier. Krister er både fastlege i Oslo og lege ved Aline spedbarnssenter. Han vil formidle erfaringer og tanker fra ansvarsgrupper og samarbeidet mellom fastlegen og andre tjenester som skal bidra til å ivareta familier som trenger hjelp. Hva er de viktigste utfordringer, og hva er de gode erfaringene fra samarbeidet? Hvordan løse eventuelle uklare rollefordelinger/ansvar?

Familiens hus i Nes vil i tillegg presentere sine mangeårige erfaringer med samarbeid med fastlege.

Vi setter som vanlig av tid til å dele og drøfte egne erfaringer knyttet til dagens tema ved de enkelte sentrene.

www.helsestasjonstjenesten.no er en kvalitetssikret ny ressurs for helsestasjonstjenesten. Vi vil kort orientere om denne.

Vi vil også presentere og diskutere svarene vi fikk på den nylige questbacken om familiesentrenes faglige behov. Vi fikk stor respons på denne. Hvor går veien videre, hvordan prioriterer vi?

Her kan du se mer

 

RBUP inviterer til fagdag for familiesentre 22. november 2016

Årets tema: Brukermedvirkning

Hvordan nyttiggjør vi oss tilbakemeldinger fra de vi skal hjelpe til å utvikle oss selv som hjelpere og tjenesten som helhet? Vi har innledere med lang erfaring. Birgit Valla, avdelingsleder Stangehjelpa. Og Cecilie Marie Nordberg, bachelorstudent barnevern, og erfaring som rusavhengig mamma. I tillegg vil Rygge familiesenter, barneverntjenesten, dele sine erfaringer fra utviklingsarbeidet "Mitt liv".

Du kan lese mer om fagdagen her.

 

Fagdag for familiesentre/Familiens hus, 16. november 2015

Tema for samlingen høsten 2015 vil være brukermedvirkning. Dette har lenge vært et ønsket tema.
Vi har invitert studieleder ved RBUP, Alicja Olkowska til å innlede. Hun vil snakke om brukermedvirkning generelt, hva er det? Og om KOR – klient og resultatstyrt praksis, et verktøy i retning av ivaretakelse av brukermedvirkning. Alicja er barnevernspedagog, og har master i familiebehandling fra 2012.
Vi har også invitert Cecilie Marie Nordberg til å innlede. Hun er student på bachelorgrad i barnevern. Cecilie har selv brukererfaring som rusavhengig mamma, og vil fortelle om sine erfaringer i møtet med hjelpeapparatet og i selvhjelpsgruppe.
Vi vil som vanlig også sette av tid til å drøfte egne erfaringer med brukermedvirkning ved deres sentre.
 
 

RBUP inviterer til fagdag for familiesentre 22. oktober kl. 9-15

Tema for dagen: Å ta opp uro
Se invitasjon og påmelding

 

Historien
Første samling i ledernettverket ble avholdt i mai 2010. Se referat til høyre. 
Ledersamlinger arrangeres en gang i halvåret - vår og høst.
 
Her på siden finner du også oversikt over medlemmer i ledernettverket og kontaktinformasjon, samt presentasjonsheftet om familiesentre.

Nye deltakere er velkomne. 

Viktig tilbud
Familiesentrene er tverrfaglige, kommunale tiltak som samler primære helse- og sosialtilbud til barn, unge og familier under ett tak. De gir viktige førstelinjetilbud til sine brukere.

Ledernettverket gir støtte til ledere med utfordrende oppgaver i familiesentrene, et forum for bl.a å dele erfaringer med tverrfaglig arbeid. 

RBUPs ansvar
RBUP og Spedbarnsnettverket samarbeider om å drive ledernettverket. Alle de fire regionsentrene har ansvar for å bistå i arbeidet med å etablere familiesentre - noen steder kalt Familiens hus.

Kontaktpersoner: anne-lise.knatten@r-bup.no
                            hanne.holme@r-bup.no
                            ellen.solstad.olavesen@r-bup.no

Her kan du lese intervju med Anne-Lise Knatten om ledernettverket


 

Denne siden ble sist oppdatert: 8.11.2016
Familiesenter

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook